Atrium Jazz Series

  • Orchestra Hall 1111 Nicollet Mall Minneapolis, MN, 55403 United States

Bryan Nichols leads the Atrium Jazz Ensemble w/ JT Bates, Jeff Bailey, Brandon Wozniak, Chris Thomson, John Raymond.